Actuele informatie

Wat is er de afgelopen maanden gebeurd?

18 mei 2022

In december 2021 gaven we u een laatste update gegeven over het haalbaarheidsonderzoek Hart van Gorssel. Het onderzoek is...

Werkplanning haalbaarheidsfase Gorsselse Accommodaties

04 maart 2022

Hierbij uploaden wij een werkplanning haalbaareidsfase Gorsselse Accommodaties.

 Wat is tot nu toe gebeurd?

Bij de start van het proces om in Gorssel tot een toekomstmodel voor accommodaties te komen (2015-2016), is ervoor gekozen om het initiatief vooral bij het dorp te leggen.

Een brede vertegenwoordiging van Gorsselse accommodaties is daarop met het idee gekomen om te  onderzoeken hoe door het samenvoegen van 5 accommodaties, te weten ‘’t Trefpunt, de Vullerschool, zwembad de Boskoele, voetbalvereniging Gorssel en de tennisclub Gorssel. In de toenmalige werkgroep hadden naast de afgevaardigden van deze 5 accommodaties ook de Protestantse Gemeente, de dorpsraad en de gemeente zitting.

De toenmalige werkgroep heeft na een selectieprocedure opdracht  aan Twijnstra Gudde (TG) gegeven om te onderzoeken onder welke voorwaarden een multifunctionele accommodatie (mfa) haalbaar is. Een mfa waarbij de 5 hiervoor genoemde accommodaties op één gezamenlijke locatie worden gehuisvest. De resultaten van dit onderzoek (de zogenaamde quickscan) zijn door TG medio 2017 opgeleverd.

De resultaten van de quickscan hebben tot de nodige maatschappelijke onrust geleid. De roep om ook alternatieve vormen van clustering van accommodaties in beeld te brengen, werd sterker. De cohesie binnen de werkgroep nam af; de dorpsraad besloot zich uit de werkgroep terug te trekken. Er ontstond een impasse.

Vlak voor de gemeentelijke verkiezingen in het voorjaar van 2018 werden onder leiding van de kerngroep Dorpsontwikkelingsplan (DOP) informatie avonden belegd (in de Borkel op 28-2-2018 en in de Protestantse kerk op 26-3-2018). Deze werden druk bezocht en leverden veel diverse ideeën op over de toekomst van de Gorsselse accommodaties en voorzieningen. Lering was ook dat meer regie van de gemeente (in nauwe samenwerking met het dorp) nodig was bij het vervolproces.

In de zomer van 2018 heeft de gemeente veel gesprekken gevoerd om te bekijken hoe het proces een vervolg kon worden gegeven. Dit heeft onder meer geleid tot het ontstaan van een nieuwe werkgroep: Gorsselse Accommodaties! (GA!). De dorpsraad trad terug in de werkgroep met een gewijzigde samenstelling. Ook werd door de gemeente een onafhankelijk procesbegeleider aangesteld. Om de regierol goed te kunnen vervullen, heeft de gemeente de kaders voor de plannen in Gorssel opnieuw bekeken en voorgelegd aan GA! Deze kaderstelling is vastgesteld door GA! (zie “Achtergrondinfo, kaderstelling). Daarnaast heeft GA! haar gedragen visie op de toekomst van Gorsselse voorzieningen en accommodaties vastgelegd (zie onder “Home, visie”).

Verder heeft de werkgroep het gebruik van de verschillende accommodaties in kaart gebracht door middel van interviews met bewoners, gebruikers en vertegenwoordigers van accommodaties. Daarna  heeft de werkgroep een aantal alternatieve varianten gedefinieerd. Hiervan maakt ook een basisvariant deel uit die is gebaseerd op de minimale, wettelijke taak van de gemeente: huisvesting voor onderwijs en bewegingsonderwijs. Alle varianten zijn aan de Gorsselse inwoners gepresenteerd in een bijeenkomst (26 maart 2019, Protestantse kerk). De gepresenteerde varianten kunt u zien onder het kopje “Varianten”.

Na de dorpsbijeenkomst heeft de werkgroep de te onderzoeken varianten verder aangescherpt en is een opdracht voor het vervolgonderzoek geformuleerd. Na een offerte-uitvraag aan twee bureaus heeft in mei 2019 gunning van de opdracht aan Twijnstra Gudde (TG) plaatsgevonden.

Van de eerste concept-resultaten van het onderzoek van TG heeft de werkgroep GA! vlak voor de zomervakantie kennis genomen. Sindsdien zijn meerdere sessies nodig geweest om de alle varianten correct en goed vergelijkbaar in de eindrapportage te krijgen. De eindrapportage is in december 2019 opgeleverd.

Vervolgens heeft GA! de varianten herleid tot 3 hoofdvarianten die in februari en maart 2020 in diverse interactieve sessies met belangengroeperingen zijn gedeeld. De input die uit de bijeenkomsten is opgehaald, is binnen GA! geanalyseerd en besproken. Op basis hiervan is de gemeenteraad via een memo geïnformeerd en gevraagd om een richtinggevende uitspraak voor verdere uitwerking van één van de varianten (zie op deze site onder ‘memo aan de raad’ /verslagen bijeenkomsten).

In november heeft de Raad een motie aangenomen om voor variant 2 te kiezen (zie op deze site bij “Memo Raad/motie Raad”). Hierin is opgeroepen om in de eerste helft van 2021 met een voorstel voor verdere uitwerking te komen waar in elk geval de school en ’t Trefpunt onderdeel van uitmaken, en zo mogelijk de sportaccommodaties aan de Flierderweg. De werkgroep GA! buigt zich nu over het vervolgtraject. De besturen van het zwembad en de tennis hebben ervoor gekozen om niet meer via de werkgroep GA! te werken aan hun toekomstplannen maar dit autonoom te doen, in afstemming met de gemeente. 

Na overleg binnen de werkgroep is besloten om in kleinere vormen verder te gaan. Voor de clustering van school, sporthal en maatschappelijke voorzieningen is een aparte stuurgroep gevormd. Het zwembad, de voetbalvereniging en tennisclub bekijken elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid hoe de toekomst van hun voorzieningen moet worden vormgegeven. Dit doen zij elk in overleg met de gemeente.

De laatste stand van zaken voor wat betreft de onderzoeken die onder regie van de stuurgroep worden uitgevoerd, vindt u bij Proces en Planning.

een leefbaar en bruisend Gorssel!

Wat staat te gebeuren?

De globale planning voor het proces als volgt:

Oplevering eindrapportage TG

okt 2019

GA! definieert 3 hoofdvarianten

nov  2019

Informeren raadsleden door  GA! (informele sessie)

nov  2019

Informeren college van B&W (geen besluitvorming)

nov  2019

Evaluatie politieke informatieronde in werkgroep GA!   

dec 2019

Informeren en consulteren inwoners Gorssel         

feb/mrt  2020

Evaluatie informatieronde Gorssel in GA!

jun/jul  2020

Eindconclusies GA! vaststellen

aug 2020

Memo aan gemeenteraad opstellen

aug 2020

Overleg GA! met de Raad

nov

2020

Motie aangenomen  door de Raad

nov

2020

Afbakening vervolgtraject

jan

2021

Vervolgopdracht +

feb

2021

Voorbereiding raadsvoorstel

mrt

2021

Haalbaarheidsonderzoek Gorsselse Accommodaties dec

2021

Realisatie: Notrot Media